Voorwaarden

 1. Home
 2. Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de Stichting DoeHetSamen

Welkom bij de Algemene Voorwaarden van de Stichting DoeHetSamen online Platform. Dit platform stelt zich tot doel om de coaches en de coachees met elkaar in contact te brengen, zodat de coachees terecht kunnen voor een coachtraject tijdens de COVID-19 en wederopbouw om fysiek en mentaal sterker te worden. De Stichting DoeHetSamen (lees: de Stichting), is gevestigd in de gemeente Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80271022.

De website https://www.doehetsamen.org is eigendom van de Stichting.

1 Begrippen

 • Aanvraag: een verzoek via de website van de Stichting voor een coachtraject.
 • Coachee: een persoon die een aanvraag voor coaching op de website van de Stichting indient.
 • Coach: iedere coach, therapeut, psycholoog of andere persoon met een expertise die zich vrijwillig heeft aangemeld op de website de Stichting.                       
 • Content: de content is alle informatie die op onze website beschikbaar is.
 • Dienstverlening: de dienstverlening door de Stichting wordt aangeboden via de website en bestaat uit het aanbieden van een online platform waarop coaches en gebruikers met elkaar in contact komen en indien er een match is een coachtraject starten.
 • Gebruiker: iedere bezoeker van onze website, zoals de coaches, coachees en andere geïnteresseerden.                                                                                                                                                                                                                                             
 • Huisregels c.q. omgangsnormen; iedere afspraak over de omgangsvormen tussen het Platform en de gebruiker op grond waarvan de Stichting diensten levert.
 • Stichting: de Stichting DoeHetSamen, gevestigd in de gemeente Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80271
 • Partijen: alle coaches, coachees en andere partijen waarmee de Stichting samenwerkt voor het kwalitatief uitvoeren van haar diensten.
 • Aanmelding: de aanmelding van een coach op de website de Stichting met foto en of video en of tekst.                                                                                                                                                               
 • Website: website is https://www.doeHetSamen.org en alles wat hieraan gelieerd is, zoals de daarbij behorende apps.

2 Algemene bepalingen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden, de privacyverklaring en disclaimer van de Stichting zijn van toepassing op de gebruikers die de website https://www.doeHetsamen.org bezoeken of gebruik maken van onze diensten.

2.2 Door als gebruiker op de website van de Stichting aan te melden ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden, de privacyverklaring en disclaimer.

2.3 Het niet opeisen van naleving van de algemene voorwaarden leidt niet tot verval van rechten.

2.4 De Stichting heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden aan te passen op elk voor haar gewenst moment en zij zal de coachees en coaches over de aanpassingen informeren.

2.5 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, blijven andere bepalingen onverminderd van kracht.

3 Doelstelling website DoeHetSamen

3.1 De website brengt de coaches en de coachee bij elkaar. De coach registreert zich vooraf op de website door een account aan te maken voor aanmelding om zijn of haar diensten aan te kunnen bieden.

3.2 Een aanmelding op de website van de Stichting geschiedt door het aanmaken van een profiel waarop de coach zich kan presenteren via een template met een foto. Nadat de registratie succesvol is afgerond, kan de coach via het aangemaakte account inloggen en diensten verlenen.

3.3 De coachee dient een aanvraag op de website in om gebruik te kunnen maken van een gratis coachtraject. Het staat de Stichting vrij om een aanvraag te weigeren of te beëindigen – zonder opgaaf van redenen – als het vermoeden bestaat dat de aanvraag op de website in strijd is met algemeen geldende beroepsethische regels en gebruiken of de belangen van andere betrokkenen.

3.4 De coach beoordeelt de aanvraag en neemt contact op met de coachee die een complete aanvraag heeft ingediend voor een kennismakingsgesprek. Het staat de coachee vrij om wel of geen gebruik te maken van het kennismakingsgesprek. Indien de aanvraag niet past bij de dienstverlening die de coach aanbiedt, kan worden afgezien van een dienstverlening aan de coachee.

3.5 De keuze en het besluit om gebruik te maken van de diensten van de Stichting naar aanleiding van behoeften en voorwaarden ligt bij de coachee. Het coachtraject via de Stichting kan starten, als er na het kennismakingsgesprek een match is tussen de coachee en de coach.

3.6 De gebruikers van onze website dienen elkaars rechten te respecteren.

3.7 De Stichting beoordeelt of de coach de nodige opleiding en/of ervaring heeft om aan het platform deel te kunnen nemen.

4 Duur en beëindiging

4.1 Het online Platform DoeHetSamen is een initiatief om de coachees die als gevolg van COVID-19 fysiek en mentaal steun nodig hebben in contact te brengen met de coaches. Het kosteloos coachtraject voor wederopbouw is in beginsel voor een duur van drie maanden bedoeld.

4.2 Op basis van een evaluatie kan op verzoek van de coachee worden besloten om het coachtraject via de Stichting te verlengen met een betaald vervolgtraject (na 5 sessies) tegen een COVID-19 kortingstarief van 20% op het uurtarief van de coach. Een vervolgtraject tussen de coach en de coachee zonder tussenkomst van de Stichting is niet toegestaan.

4.3 De coachee kan de aanmelding te allen tijde opzeggen. Het opzeggen kan via de persoonlijke pagina op de website of per mail via [email protected] De Stichting zal daarna de aanmelding van de coachee zo spoedig mogelijk verwijderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen in het geval de aanmelding niet tijdig wordt verwijderd.

4.4 De Stichting kan een aanmelding van een coach op ieder moment verwijderen zonder opgaaf van reden en is gerechtigd de aanmelding van een coach per direct te beëindigen als de coach handelt in strijd met enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de ethische code voor de coaches.

4.5 De Stichting is gerechtigd een nieuwe aanmelding van een coach of een coachee te weigeren of een bestaande aanmelding te verwijderen als er een gegrond vermoeden bestaat dat nieuwe of bestaande aanmelding op de website in strijd is met algemeen geldende beroepsethische regels en gebruiken of met de doelstelling van de Stichting, de belangen van andere coachees die een coachtraject willen of hebben gestart.

4.6 Bij beëindiging van de samenwerking om diverse redenen vervalt voor de coach of de coachee het recht om de diensten verder te gebruiken en wordt de toegang tot de diensten onmiddellijk ontzegd. De Stichting verwijdert bij beëindiging zo spoedig mogelijk de persoonlijke gegevens, het profiel en alle andere informatie op de content.

5 (Beperking) Aansprakelijkheid

5.1 De Stichting besteedt maximale zorg en inspanningen aan de content van de website en de nieuwsbrieven. De aard van haar dienstverlening is echter om de coach en de coachee via de website in contact te brengen. De informatie die via de website te raadplegen is, is deels niet afkomstig van de Stichting. De Stichting kan daarom niet garanderen dat de informatie op de website die van derden sites afkomstig zijn, volledig en correct is. De Stichting controleert wel de vakbekwaamheid op basis van de certificaten en opleiding van de coaches, maar staat niet garant voor de kwaliteit van de dienstverlening van de coaches noch de juistheid van de informatie die de coaches op hun eigen website aanbieden.

5.3 Koppelingen naar en toegang tot websites en diensten van derden worden alleen aangeboden als service voor de gebruikers, daarom aanvaardt de Stichting geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie die daarop worden gepubliceerd, omdat hierop geen controle wordt uitgevoerd.

5.4 Het coachtraject vindt plaats op basis van vrijwilligheid van de partijen. De coach zal het coachtraject tot vijf sessies kosteloos en naar beste inzicht en expertise uitvoeren. De coach heeft ten aanzien van de uitvoering van het traject een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken of aansprakelijk worden gesteld vanuit een resultaatverplichting als gevolg van haar of zijn handelen of nalaten in het coachtraject.

5.5 De coach aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade ontstaan door of in verband met het coachtraject met de coachee, behoudens in geval de aansprakelijkheidsverzekering de schade of claim dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering gaat.

5.6 Met uitzondering van opzet of grove roekeloosheid van de coach vrijwaren de coachee en de Stichting de coach en stellen de coach schadeloos ter zake van mogelijke schade of claims in verband met het handelen of nalaten van de coach tijdens het traject.

5.7 Elke aansprakelijkheid van de coach voor directe of indirecte schade die de coachee lijdt als gevolg van het coachtraject, inclusief de gevolgschade, van welke aard dan ook is uitdrukkelijk uitgesloten. De coachee blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes.

5.8 De Stichting is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de dienstverlening of een verband houdt met het gebruik van de informatie op de website of de nieuwsbrieven die daarop worden gepubliceerd, of uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

5.9 De coach of de coachee verklaren de Stichting niet aansprakelijk voor mogelijke claims die voortvloeien uit activiteiten van de coach en de coachee. De coach en de coachee vrijwaren op hun beurt de Stichting van mogelijke claims en enige aanspraak van derden ter zake als gevolg van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van deze derden. De coach of de coachee vrijwaart de Stichting ook van alle mogelijke claims van schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die via de website wordt verstrekt.

5.10 De aansprakelijkheid van de Stichting is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de Stichting wordt uitbetaald.

5.11 De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van overmacht, indien zij daartoe gehinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Stichting of de coach geen invloed kan uitoefenen en daardoor niet in staat is het coachtraject uit te voeren. De Stichting kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt het coachtraject opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden heeft het ieder partij het recht om het traject te beëindigen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

6 Rechten ten aanzien van beschikbaarheid van de website Stichting
6.1 De Stichting heeft het recht om zonder voorafgaand bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de coach of de coachee, de website en/of de diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken als dit functioneel nodig is voor onderhoud van de website.

6.2 De Stichting streeft naar kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van haar website en diensten, maar garandeert niet dat de website en of de dienst altijd en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. De Stichting is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de gebruiker voor enige schade die het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of tijdelijk uitvallen van de website.

7 Rechten en plichten van de coach en coachee
7.1 De coach die verbonden is aan de Stichting neemt binnen 48 uren contact op met een coachee die een kennismakingsgesprek wenst om te bezien of er een match is. De coachee kan te allen tijde afzien van dit gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

7.2 De diensten van de Stichting worden alleen voor legale doeleinden gebruikt. De Stichting is niet aansprakelijk voor de informatie die op de website van de coach is gepubliceerd. De coach is zelf verantwoordelijk voor de content van haar of zijn website. De coach zal door het gebruik van de diensten van de Stichting geen (intellectuele eigendomsrechten) rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd handelen met wettelijke bepalingen.

7.3 De coach schermt de toegang tot haar of zijn account via de gebruikersnaam en wachtwoord af voor onbevoegden en houdt de coach het wachtwoord strikt geheim. De Stichting gaat ervan uit dat alle communicatie na aanmelding met gebruikersnaam en wachtwoord uitsluitend via het account van de coach verloopt.

7.4 Iedere aansprakelijkheid van de coach, ingeval van schade als gevolg van haar of zijn opzet of grove roekeloosheid in het coachtraject is beperkt tot maximaal het bedrag dat in het betreffend geval wordt uitgekeerd door haar of zijn aansprakelijkheidsverzekering. De coach is zelf verantwoordelijk voor het eventueel afsluiten van een beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De Stichting heeft geen plicht tot controle ervan.

7.5 Indien de coach, naar het oordeel van de Stichting met bovenstaande verplichtingen in strijd handelt is de Stichting gerechtigd de coach te weigeren.

7.6 De coachee besluit met welke coach hij of zij een coachtraject wil starten op basis van haar of zijn persoonlijke behoefte en voorwaarden. De coachee heeft inspanningsverplichting bij het coachtraject. Zij of hij zelf is verantwoordelijk voor haar of zijn handelen, nalaten inspanningen voor een goed resultaat.  Indien het wenselijk is, kan -na 5 gratis sessies in overleg worden besloten- om het coachingstraject via de Stichting voort te zetten tegen een COVID-19 kortingstarief van minus 20% op het uurtarief van de coach. Indien dit wordt overeengekomen betaalt de coach over zijn of haar uurtarief (100% minus 20 COVID-19) 10% provisie aan de Stichting.  

7.7 Als de coachee de overeengekomen afspraken op basis van de huisregels c.q. omgangsvormen van de Stichting niet nakomt, zoals voldoende inzet tonen, vooraf sessies voorbereiden, niet op afspraak verschijnt of zonder bericht niet komt opdagen – kan het coachtraject (eenzijdig) worden beëindigd.

8 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

8.1 Op alle Persoonsgegevens die de Stichting ontvangt en of zelf verzamelt ten behoeve van de Stichting, berust een geheimhoudingsplicht jegens derden. De Stichting is de verwerkingsverantwoordelijke en deelt de persoonsgegevens alleen indien het noodzakelijk is voor het coachtraject. De partij die vertrouwelijke persoonsgegevens ontvangt, zal deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor het verstrekt zijn. Persoonsgegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd als deze door een van de partijen als zodanig zijn aangemerkt, tenzij deze is geanonimiseerd zodat het niet tot een individu herleidbaar is. 

8.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
Indien de gebruiker of de coach expliciete toestemming heeft gegeven om de informatie met derden te delen, of indien het verstrekken van de informatie aan derden noodzakelijk is voor de uitvoering van het coachtraject en als er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

9 Beveiliging website

9.1 De Stichting spant zich in om de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen tijdig door te voeren voor verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking, zoals onrechtmatige inzage, aantasting, wijziging of onrechtmatig delen of verstrekken van de persoonsgegevens.

9.2 De Stichting staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. De Stichting spant zich in om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten redelijk is.

10 Toepasselijk recht

10.1 Op de mogelijke geschillen over de website van de Stichting, de Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter waar de belanghebbende is gevestigd.

10.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht. De Stichting heeft het recht om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of de vernietigde bepalingen vast te stellen en daarbij de strekking van de nietige of de vernietigde bepalingen zoveel mogelijk in acht te nemen.

10.3 De Stichting mag rechten en plichten die uit deze voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal alle coaches en de coachees daarvan op de hoogte stellen, als dit zich voordoet. Indien de coach en of de coachees bezwaar hebben tegen de overdracht van plichten aan een derde, is het mogelijk om het gebruik van de dienstverlening te staken en de diensten tussentijds te beëindigen.

11 Privacy persoonsgegevens

11.1 Indien jij gebruikt maakt van de website ga jij akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Algemene Voorwaarden hebben wij conform de van toepassing zijnde regelgeving nader uitgewerkt in de Privacyverklaring en Disclaimer van De Stichting voor het bewaren en de verwerking van de persoonsgegevens.

11.2 Alle persoonsgegevens die bij het aanmaken van account en gedurende het verlenen van de dienst op de website zijn ingevoerd worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgeslagen en volgens de Privacyverklaring en disclaimer van de Stichting verwerkt. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor matching van de coaches, de coachees en voor de administratieve doeleinden, zoals het versturen e-mail, nieuwsbrieven, post aan de aangesloten coaches en coachees.

12 Klachtenregeling

12.1 Een coachee of een coach is gerechtigd om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen over het gebruik van haar of zijn persoonsgegevens.

12.2 Een coachee of een coach is gerechtigd om een klacht bij de Stichting in te dienen over het gebruik van haar of zijn persoonsgegevens of de verleende diensten. De klacht wordt binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht kenbaar gemaakt via [email protected]. De klacht wordt snel mogelijk in behandeling genomen.