Privacy verklaring

 1. Home
 2. Privacy verklaring

Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens door de Stichting DoeHetSamen     
Deze Privacyverklaring is een nadere uitwerking van de Algemene Voorwaarden van de Stichting DoeHetSamen (lees: de Stichting) voor het bewaren en de verwerking van persoonsgegevens. Wij vinden het duidelijk maken van rechten en plichten tussen de Stichting, coaches en de coachees van groot belang. Om die reden lichten wij hieronder toe hoe wij jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de van toepassing zijnde Privacyregelgeving verwerken. De juridische grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Stichting is de uitvoering van met jou overeengekomen coachtraject en jouw instemming op onze website hiertoe.

De Stichting, is gevestigd in de gemeente Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80271022.

Waarom hebben wij jouw persoonsgegevens nodig?
De Stichting vraagt, bewaart en verwerkt jouw persoonsgegevens om:

 • contact met jou op te kunnen nemen als je een aanvraag voor een coachtraject via de website indient of als jij daarom vraagt, en of om jou te kunnen benaderen (per telefoon, e-mail of chat);
 • de juiste match te kunnen maken tussen jou en de coach en daarna om het zo goed mogelijk faciliteren van een mogelijke ‘match’;
 • de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen verbeteren en verder te ontwikkelen;
 • de advertenties te leveren die zijn gerelateerd aan, bijvoorbeeld zoekopdrachten, tekst of video’s op jouw profiel;
 • mogelijke evaluaties en metingen te kunnen uitvoeren om inzicht te krijgen in hoe onze diensten worden gebruikt. 

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken na aanmelding op onze website?                                      De Stichting vraagt, bewaart en verwerkt alleen gegevens die essentieel zijn voor onze dienstverlening, te weten:

 • Naam en adresgegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Functie;
 • Btw-nummer (alleen indien van toepassing);
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • (Mobiele) telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • IP-adres;
 • Technische browserinformatie;
 • Cookie-ID;
 • Klik- en surfgedrag.
 • De Stichting bewaart de persoonsgegevens conform de daarvoor geldende regels voor bewaartermijnen en niet langer dan het noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens zijn verzameld. Als er geen coachtraject met jou kan worden gestart, worden jouw gegevens niet langer bewaard. Als er een coachtraject wordt gestart of loopt worden jouw gegevens na afronding van het traject verwijderd.
 • Als het nodig is registreren wij alleen anonieme gegevens (zoals aantal aanvragen, het geslacht van de aanvrager) voor een evaluatie.

Na het verwijderen van jouw gegevens vervalt de samenwerking met de Stichting.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegeven zoals, ras, gezondheid, geloofsovertuiging met een hoog privacyrisico, daarom hoeven wij geen Data Protection Impact Analyse te doen en kunnen volstaan met een Privacy Officer.

Welke rechten heb je als coach of coachee?

Als coachee voor een coachtraject of als coach bij de Stichting heb jij conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens[1] onder meer volgende rechten:

 • het recht om informatie over jouw persoonsgegevens te krijgen die wij verwerken, binnen de daarin beschreven omvang;
 • het recht om onmiddellijke correctie of aanvulling van jouw persoonsgegevens te verlangen waarover wij beschikken;
 • het recht om om de verleende toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken en dus om verwijdering te vragen, tenzij verdere verwerking nodig is:
  – om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;   
  – voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
  – om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • het recht om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen, voor zover : – de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist; 
  – de verwerking onrechtmatig is, maar je weigert de verwijdering ervan;
  – wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar jij hebt deze nodig voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of jij hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking ervan conform artikel 21 AVG;
 • het recht om jouw persoonlijke gegevens bij ons in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om verzending naar een andere controller te vragen;
 • het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je een klacht over het gebruik van persoonsgegevens, dan kan je contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit of met ons via [email protected]. Je klacht wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.

Delen wij jouw persoonsgegevens met anderen?

De Stichting is de verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat wij ervoor zorgen dat er zo min mogelijk mensen toegang hebben tot de persoonsgegevens welke terug te leiden zijn tot personen. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens derhalve alléén aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van jouw coachtraject of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Is er een meldplicht inzake een beveiligings- of datalek?

Indien er sprake is van een beveiligingslek en/of een datalek waardoor een inbreuk op de beveiliging is ontstaan – die per ongeluk of op onrechtmatige wijze heeft geleid tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking of toegang tot doorzenden, opslaan of anderszins verwerken van gegevens – zal de Stichting indien nodig dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zal zich inspannen om de verstrekte informatie zo snel mogelijk volledig, correct en accuraat te maken.

Meldplicht houdt in dat er tijdig wordt gemeld dat er een lek is geweest en daarbij wordt in elk geval ingegaan op de volgende vragen:

 • Wat is (vermeende) de oorzaak van het lek?;
 • wat is het (bekende of te verwachten) gevolg?;
 • wat is de (voorgestelde) oplossing?;
 • welke maatregelen zijn reeds genomen?;
 • wat betekent het lek voor de contactgegevens voor de opvolging van de melding;
 • wie is al geïnformeerd (betrokkene zelf, toezichthouder)?.

Onderzoek Website-mapping

Op de website van de Stichting worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van het bezoek en gegevens die jouw browser verstuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Stichting gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De Stichting gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de Stichting zijn voor pagina’s met zoekresultaten van Google. De op deze manier verkregen informatie, inclusief het adres van jouw computer (IP-adres) wordt door Google opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Voor meer informatie kun je het privacybeleid van Google raadplegen door hier te klikken. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan de Stichting te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hier wettelijk toe verplicht is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Stichting heeft hier geen controle over. De Stichting heeft Google geen toestemming gegeven om via de Stichting verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Kun jij jouw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen?

Uiteraard heb jij het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. De Stichting zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Beveiliging van onze website

De Stichting neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt de nodige maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste publicatie en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Stichting maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Als jij denkt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als jij meer informatie wilt over de beveiliging van door de Stichting bewaarde en bewerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met ons op via [email protected].

Deze website is in eigendom van de Stichting DoeHetSamen.

[1] Artikelen 15 tot en met 18, 20-21 en 77 van de AVG