Disclaimer

  1. Home
  2. Disclaimer

Disclaimer Stichting DoeHetSamen

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de content van de website van de Stichting DoeHetSamen  (lees: de Stichting). De Stichting is een online platform om de coaches en de coachees met elkaar in contact te brengen met het doel om de coachees tijdens de COVID-19 via coachen fysiek en mentaal sterk te maken. Door deze website te bezoeken c.q. te gebruiken ga jij akkoord met deze disclaimer.

Begrippen in deze disclaimer:

Aanvraag: een verzoek via de website van de Stichting voor een coachtraject.

Coachee: een persoon die een aanvraag voor coaching op de website van de Stichting indient.

Coach: iedere coach, therapeut, psycholoog of andere persoon met een expertise die zich vrijwillig heeft aangemeld op de website.                                                                                                                                               

Content: de content is alle informatie die op onze website beschikbaar is.                                                                                                                             

Gebruiker: iedere bezoeker van onze website, zoals de coach, coachees en anderen geïnteresseerden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Huisregels c.q. omgangsnormen: iedere afspraak over de omgangsvormen tussen het Platform en de Gebruiker op grond waarvan de Stichting diensten levert.

Stichting; de Stichting DoeHetSamen, gevestigd in de gemeente Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80271022.

Website; website is https://www.doehetsamen.org en alles wat hieraan gelieerd is, zoals de daarbij behorende apps.

De Stichting besteedt de nodige zorg aan de actualiteit en de juistheid van de informatie die op onze website wordt gepubliceerd. Desondanks bestaat er een risico dat de content informatie bevat die onjuist of onvolledig is. Wij kunnen de onjuistheden in de verwerking van persoonsgegevens niet voorkomen, omdat onze website links bevat naar andere websites voor specifieke informatie en wij geen controle doen op de juistheid en volledigheid van de informatie van derden. De Stichting aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, mogelijke onjuistheden of het ontbreken van delen van de informatie op de website van derden.

De keuze van een coach en het besluit om gebruik te maken van de diensten van de Stichting naar aanleiding van persoonlijke behoeften en voorwaarden ligt volledig bij de coachee. Als de aanvraag niet past bij de dienstverlening die de coach aanbiedt, kan er geen coachtraject starten. Als de coachee de overeengekomen afspraken op basis van de huisregels c.q. omgangsvormen van de Stichting niet nakomt, zoals voldoende inzet tonen en sessies voorbereiden kan het coachtraject (eenzijdig) worden beëindigd.

De Stichting beoordeelt of de coach de nodige opleiding en of ervaring heeft om aan het platform deel te kunnen nemen. De mate van vakbekwaamheid en de inhoudelijke kwaliteit van het coachtraject, valt buiten de verantwoordelijkheid van de Stichting.

De Stichting draagt ook geen verantwoordelijkheid voor de informatie op de website, op zijn of haar profiel of de content van aan deze website gekoppelde bestanden en of websites van personen en organisaties waarnaar wordt verwezen.

De coach of de coachee zal door het gebruik van de diensten van de Stichting geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. Als dit zich wel voordoet, is de coach of de coachee zelf aansprakelijk voor de schending van rechten van derden en of onrechtmatig handelen jegens derden.                                                                                                                          

De Stichting sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website.

De Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van de Stichting zijn op deze disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie kun je de Algemene Voorwaarden raadplegen of contact met ons opnemen via de [email protected].

Wil je iets van onze website gebruiken of ergens publiceren? Neem dan vooraf contact met ons op voor toestemming.